Artykuł sponsorowany

W jakich sytuacjach alimenty mogą zostać zwiększone lub zmniejszone?

W jakich sytuacjach alimenty mogą zostać zwiększone lub zmniejszone?

Alimenty to świadczenie, które ma na celu zapewnienie utrzymania i wychowania dzieci, a także wsparcie małżonka, który nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W Polsce, alimenty są uregulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Warto wiedzieć, że kwota alimentów może ulec zmianie w związku z różnymi okolicznościami. W jakich sytuacjach alimenty mogą zostać zwiększone lub zmniejszone? Oto kilka przykładów.

Podwyższenie lub obniżenie alimentów. Kiedy może mieć miejsce?

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny doświadcza znacznej poprawy swojej sytuacji finansowej, np. z powodu awansu zawodowego czy odziedziczenia majątku, może to być podstawą do zwiększenia alimentów. Z drugiej strony, jeśli dłużnik straci pracę lub jego dochody ulegną znacznemu pogorszeniu, może wystąpić o zmniejszenie alimentów. Ważne jest jednak, aby dłużnik wykazał, że jego sytuacja materialna rzeczywiście uległa pogorszeniu i nie jest to jedynie próba uniknięcia płacenia alimentów.

Kolejnym powodem do zmiany wysokości alimentów może być zmiana potrzeb uprawnionego do alimentów, czyli dziecka lub małżonka. Jeśli potrzeby dziecka wzrosną, np. z powodu choroby, niepełnosprawności czy wyższych kosztów edukacji, może to być podstawą do zwiększenia alimentów. Z drugiej strony, jeśli potrzeby dziecka ulegną zmniejszeniu, np. gdy zacznie zarabiać własne pieniądze lub rozpocznie naukę w szkole publicznej, może to być argumentem za zmniejszeniem alimentów. We Wrocławiu prawnik od alimentów może pomóc Ci w postępowaniu.

W przypadku gdy uprawniony do alimentów doświadcza poprawy swojej sytuacji materialnej, np. z powodu znalezienia lepiej płatnej pracy czy odziedziczenia majątku, może to być podstawą do zmniejszenia alimentów. Z drugiej strony, jeśli uprawniony straci pracę lub jego dochody ulegną znacznemu pogorszeniu, może wystąpić o zwiększenie alimentów. Warto jednak pamiętać, że w przypadku małżonków, obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie trzech lat od rozwiązania małżeństwa.

Wszystkie te sytuacje wymagają wszczęcia postępowania sądowego w celu zmiany wysokości alimentów. Sąd bierze pod uwagę zarówno sytuację materialną dłużnika i uprawnionego, jak i potrzeby dziecka czy małżonka. Decyzja o zwiększeniu lub zmniejszeniu alimentów zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy i jest podejmowana przez sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.