Artykuł sponsorowany

Z jakich środków wypłacane jest odszkodowanie?

Z jakich środków wypłacane jest odszkodowanie?

Odszkodowania są formą rekompensaty za szkody poniesione przez poszkodowanego na skutek różnych zdarzeń, takich jak wypadki komunikacyjne, błędy medyczne czy niewłaściwe zachowania innych osób. W Polsce, odszkodowania wypłacane są z różnych źródeł, w zależności od rodzaju szkody i odpowiedzialności sprawcy. W niniejszym artykule omówimy trzy główne źródła finansowania odszkodowań oraz ich specyfikę.

Kiedy odszkodowanie pokrywane jest przez ubezpieczenie sprawcy?

W przypadku wypadków komunikacyjnych, odszkodowania za szkody materialne i niematerialne zazwyczaj pokrywane są przez ubezpieczenie sprawcy, czyli tzw. polisę OC (odpowiedzialność cywilna). Ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu na podstawie zgłoszenia szkody oraz przedstawionych dowodów. Warto jednak pamiętać, że kwota odszkodowania może być ograniczona przez sumę gwarancyjną określoną w umowie ubezpieczenia. W przypadku odszkodowań w Sanoku oraz innych miastach Polski, poszkodowany może zgłosić roszczenie bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy lub skorzystać z pomocy profesjonalnych firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań.

Fundusz Gwarancyjny Ubezpieczeń Komunikacyjnych (FGUK) to instytucja, która ma na celu zapewnienie ochrony poszkodowanym w sytuacjach, gdy sprawca szkody nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC lub gdy jego tożsamość nie jest znana (np. w wyniku ucieczki z miejsca zdarzenia). W takich przypadkach, poszkodowany może złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania z FGUK, który będzie rozpatrywany na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz ustaleń dotyczących okoliczności zdarzenia. Kwota odszkodowania wypłacana przez FGUK może być jednak niższa niż w przypadku ubezpieczenia sprawcy, co wynika z ograniczeń sum gwarancyjnych określonych przepisami prawa.

Jakie są inne źródła finansowania odszkodowań?

W niektórych sytuacjach, odszkodowanie może być wypłacane przez inne podmioty niż ubezpieczyciel sprawcy czy FGUK. Przykładem takiej sytuacji jest błąd medyczny, za który odpowiedzialność ponosi szpital lub inna placówka medyczna. W takim przypadku, odszkodowanie może być wypłacane z funduszy własnych placówki lub z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Innym źródłem finansowania odszkodowań są środki publiczne, np. w przypadku szkód spowodowanych przez działania lub zaniechania organów administracji publicznej.