Artykuł sponsorowany

Jak przebiega wycena działki przez rzeczoznawcę?

Jak przebiega wycena działki przez rzeczoznawcę?

Wycena działki przez rzeczoznawcę to proces, który może być niezbędny podczas sprzedaży, zakupu czy podziału nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy to specjalista z uprawnieniami do oceny wartości nieruchomości, który dokonuje wyceny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Warto wiedzieć, jak przebiega ten proces, aby być przygotowanym na ewentualne formalności i koszty związane z wyceną działki.

Analiza dokumentów i wizja lokalna

Na początek rzeczoznawca musi zdobyć wszelkie niezbędne informacje na temat działki, które będą potrzebne do dokonania wyceny. W tym celu analizuje dokumenty dotyczące nieruchomości, takie jak akt notarialny, księga wieczysta czy plan zagospodarowania przestrzennego. Następnie przeprowadza wizję lokalną, podczas której ocenia stan techniczny i funkcjonalny działki oraz jej otoczenie. Wizja lokalna pozwala również rzeczoznawcy na sprawdzenie dostępności mediów i infrastruktury technicznej oraz na ocenę potencjalnych uciążliwości.

Ocena wartości rynkowej

Głównym celem wyceny działki jest ustalenie jej wartości rynkowej. Rzeczoznawca majątkowy stosuje różne metody wyceny, takie jak metoda porównawcza, metoda dochodowa czy metoda kosztów odtworzenia. Wybór odpowiedniej metody zależy od rodzaju działki oraz celów wyceny. W przypadku działek budowlanych najczęściej stosuje się metodę porównawczą, która polega na porównaniu wartości badanej działki z wartościami innych, podobnych nieruchomości sprzedanych na rynku.

Uwzględnienie czynników wpływających na wartość

Wartość działki może być znacząco różna w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, powierzchnia, przeznaczenie czy dostępność mediów. Rzeczoznawca majątkowy uwzględnia te aspekty podczas wyceny, dokonując analizy rynku nieruchomości oraz biorąc pod uwagę indywidualne cechy działki. Ponadto rzeczoznawca może uwzględnić również inne czynniki wpływające na wartość, takie jak np. obowiązujące przepisy prawne, ograniczenia w użytkowaniu czy planowane inwestycje w okolicy.

Opracowanie operatu szacunkowego

Po przeprowadzeniu analizy i ocenie wartości rynkowej działki, rzeczoznawca sporządza dokument zwanym operatem szacunkowym. Operat szacunkowy to oficjalny dokument potwierdzający wartość nieruchomości, który zawiera opis działki, stosowane metody wyceny oraz uzasadnienie wyboru tych metod. Ponadto operat szacunkowy musi być opatrzony pieczęcią i podpisem rzeczoznawcy majątkowego, co potwierdza jego kompetencje i uprawnienia do dokonania wyceny.